شغل تولید محتوا

شغل تولید محتوا در سال‌های اخیر در ایران با رونق گرفتن کسب و کارهای مجازی و بسترسازی های صورت گرفته توسط نهادهای مربوطه، متقاضی بیشتری پیدا کرده است و افراد با توانایی های مختلف این کار را به عنوان شغل اول و بعضی به عنوان …